کوپلر - خرید کوپلر - قیمت کوپلر - دستگاه کوپلر

کوپلر پیچی(بغل پیچ) به عنوان یک محصول استثنایی از تولیدات انحصاری پارس کوپلر جنوب بوده و پروژه را از بن بست خارج میکند. این کوپلر تنها راه حل برای ادامه آرماتور انتظار با طول کوتاه می باشد.در مواقعی که طول آرماتور در حدود 20 سانتی متر باشد این کوپلر قابلیت استفاده داشته و تداوم آرماتوربندی را میسر میسازد. آرماتور انتظار، توسط تعدادی پیچ مخصوص در داخل کوپلر مهار می گردد و طرف دوم کوپلر که مطابق کوپلراستاندارد رزوه کاری شده است و با استفاده از یک آرماتور رزوه شده ، امکان افزایش طول آرماتور انتظار را فراهم می نماید.