کوپلر جوشی امکان اتصال میلگرد به سازه فلزی فراهم می سازد