پروژه های انجام شده :

1 تعاونی مسکن نظام مهندسی استان فارس مسکونی شیراز – فرهنگ شهر 6500 متر مربع
2 قطار شهری شیراز ایستگاه دولت _ شیراز – بلوار عدالت جنوبی _
3 قطار شهری شیراز ایستگاه امیرکبیر _ شیراز – بلوار امیرکبیر _
4 قطار شهری شیراز ایستگاه رحمت _ شیراز – بلوار رحمت _
5 آقای سعادت تجاری-مسکونی شیراز – ترمینال باربری 3200 متر مربع
6 شرکت سعادت برین فارس (SBF) مجتمع پزشکی شیراز – میدان قصرالدشت 1000 متر مربع
7 شرکت ارگ مسکن جنوب اداری-تجاری شیراز – بلوار آفرینش 17/500 متر مربع
8 شرکت پاسارگاد جنوب تصفیه خانه استان بوشهر _
14 شرکت کیسون مسکونی شیراز-صدرا 5بلوک هر بلوک 18000 متر مربع
10 آقای رضوی مسکونی منطقه6 کوچه متین 1200 متر مربع
11 آقای دکتر تقوی درمانی بندر دیر 3700 متر مربع
12 آقای فتحی 3پروژه مسکونی شیراز – معالی آباد و بزین 3100 متر مربع
13 بانک ملت تجاری شیراز- بلوار امیرکبیر _
9 آقای دکتر محسنی مسکونی شیراز – بلوار ستارخان 1000 متر مربع
15 158عدد پروژه های حدود ۵ تا ۱۰ سقف مسکونی _ تجاری سطح شهر